site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
QUY CHẾ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
09/11/2015 Tác giả: HĐHT - TH Lượt xem: 6446
(Các bài viết khác của tác giả HĐHT - TH)
QUY CHẾ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA

 HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA

----------------&---------------
 
QUY CHẾ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
 
I. Thường trực Hội đồng
Trực tiếp tham mưu, giải quyết công việc của Hội đồng lâm thời Họ Trương Thanh Hóa đề ra, thường kỳ họp 3 tháng một lần và tổ chức các cuộc họp bất thường khác để kịp thời chỉ đạo, điều hành các hoạt động thực tế của Hội đồng.
II. Nhiệm vụ của các thành viên trong Thường trực Hội đồng
1.Chủ tịch Hội đồng: Phụ trách chung, có trách nhiệm chỉ đạo điều hành và đảm bảo các hoạt động của Thường trực Hội đồng theo đúng quy chế của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa đã ban hành và thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam.
2. Phó Chủ tịch thường trực: Giúp Chủ tịch điều hành công tác chung của Hội đồng, thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Hội đồng, khi Chủ tịch vắng mặt vì lí do đột xuất.
3. Các phó Chủ tịch: Thay mặt và có trách nhiệm giúp Chủ tịch điều hành một số hoạt động của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, có báo cáo về tình hình, kết quả công việc cho Chủ tịch.
4. Tổng Thư ký (là bộ phận thuộc Văn phòng): có nhiệm vụ soạn thảo các kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn nhất định, phối hợp với các chức danh và bộ phận có liên quan trong Hội đồng để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hội đồng thông qua. Cập nhật thông tin của Hội đồng, phối hợp với trang thông tin điện tử thông báo công khai các chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo điều hành của Hội đồng đến tất cả các thành viên được biết và tổ chức thực hiện.
5. Trưởng các ban: Tài chính và doanh nghiệp; Khuyến học, khuyến tài; Công tác xã hội; Kết nối các tộc phả tư liệu; Truyền thông và đối ngoại; Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Thanh Hóa; Trang mạng họ Trương Thanh Hóa; Ban kiểm tra và thi đua, khen thưởng; Chánh Văn phòng.
III. Các Ban chuyên trách
1.     Ban kết nối các tộc phả, tư liệu:
          Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên.
 Có nhiệm vụ thu thập sưu tầm các phả hệ, các nguồn thông tin có liên quan đến việc tìm kiếm cội nguồn, dòng họ. Tiến tới thành lập một ngân hàng dữ liệu để người trong họ khai thác. Có chương trình hoạt động kết nối các tộc họ Trương trong toàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các khu vực, các tỉnh khác để kết nối thêm các chi họ có nguồn gốc từ Thanh Hóa.
Hướng dẫn các tộc họ, chi họ ở địa phương xây dựng và lập Gia phả theo một mô hình mẫu (không bắt buộc) để các tộc họ, chi họ đi vào hoạt động có hiệu quả theo hệ thống.
Có trách nhiệm đôn đốc các tộc họ, chi họ, ủy viên Hội đồng tại các địa phương hoàn thành các số liệu về nhân khẩu người họ Trương, các nhà thờ, đình, miếu làm cơ sở dữ liệu thống kê. Hướng dẫn các thủ tục, quy trình trong việc công nhận nhà thờ, lăng mộ, đình, miếu… là di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia.
2.     Ban Tài chính – doanh nghiệp
Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
Có nhiệm vụ tìm kiếm các nhà tài trợ, có chiến lược thu hút nguồn tài chính trong và ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
Mở rộng việc giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, tìm kiếm có hiệu quả nguồn tài chính thụ động.
Đề ra phương pháp sáng tạo để hợp tác, liên kết các doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế để đóng góp tài chính cho các hoạt động của dòng họ theo Quy chế của Hội đồng.
3.     Ban khuyến học, khuyến tài
Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
          Có nhiệm vụ xây dựng chương trình hoạt động hàng năm như: tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài họ (có sự kết hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương).
Xác định tiêu chí khen thưởng (Kêt quả học tập, kết quả thi trong nước, quốc tế, hoàn cảnh nghèo, khó khăn cần tài trợ…) để Hội đồng xét duyệt. Nếu có thể, tài trợ cho các chương trình nghiên cứu tìm hiểu về dòng họ. Mỗi quý có báo cáo cụ thể về kết quả, hoạt động bằng văn bản gửi Thường trực Hội đồng.
          Phối hợp chặt chẽ với các Ban có liên quan và Hội đồng họ Trương tại các địa phương để làm tốt công tác khuyến học, khuyên tài, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ những nhân tài của dòng họ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.
4.     Ban Truyền thông và Đối ngoại:
Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
Xây dựng kế hoạch, viết bài, đưa tin về các chi họ, tộc họ, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong các hoạt động của đời sống xã hội. Có nhiệm vụ triển khai, tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phản ánh chân thực các hoạt động của các tộc họ, chi họ trong toàn tỉnh về việc đền ơn đáp nghĩa, tri ân công đức tổ tiên. Đưa tin người tốt việc tốt, những tấm gương tiến tiến điển hình của dòng họ, những trí thức tiêu biểu và nhiều quan chức tận tâm tận lực hết mình với công tác dòng họ,…
          Tích cực giao lưu, gặp gỡ, kết nối các tộc họ, chi họ trên cả nước trong việc quảng bá, giới thiệu, liên doanh, liên kết, học tập cách làm hay trong việc thông tin và đối ngoại của họ Trương các tỉnh bạn.
5.     Ban Công tác xã hội
          Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
Tiếp nhận thông tin, yêu cầu trợ giúp của những cá nhân, gia đình họ Trương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và kiểm tra, đề xuất để Hội đồng xét duyệt phương án hỗ trợ kịp thời.
 Triển khai kế hoạch thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp cho đối tượng, nhóm đối tượng trên địa bàn các huyện miền múi khó khăn. Kiểm tra, giám sát, rà soát và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp xã hội trên địa bàn với Thường trực Hội đồng.
Tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các thành viên chi tộc họ Trương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp xã hội tại địa phương. Thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về lao động - người có công với xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương binh liệt sĩ.
 
6.     Trang mạng họ Trương Thanh Hóa
Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
Là tiếng nói chính thức của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa trên mạng internet, những nội dung được đăng tải trên trang thông tin được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của nhà nước, trang thông tin nhằm quảng bá các hoạt động của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa trên phạm vi cả nước và quốc tế.
Quản trị website (đăng, chỉnh sửa nội dung hình ảnh và cập nhật tin bài). Trang thông tin hoạt động trong sự quản lý của Thường trực Hội đồng họ Trương Thanh Hóa (sẽ có quy chế riêng).
7. Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương Thanh Hóa
Gồm 1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch và các thành viên
Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Thanh Hóa là một tổ chức nghề nghiệp của các doanh nhân họ Trương Thanh Hóa do Hội đồng họ Trương Thanh Hóa thành lập, là thành viên của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa.
Câu lạc bộ có quy chế tổ chức hoạt động riêng, được Thường trực Hội đồng thông qua. Các quy chế hoạt động của câu lạc bộ phải phù hợp với các quy định hoạt động trong quy chế, tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa.
Tập hợp các doanh nghiệp doanh nhân họ Trương tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cùng các thông tin liên hệ. Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong dòng họ. Vận động xây dựng quỹ tài chính cho Hội đồng.
Phối hợp chặt chẽ với Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương các tỉnh bạn trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng và Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Việt Nam.
8.   Ban Kiểm tra và thi đua, khen thưởng
Gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban và các thành viên
          Căn cứ theo quy chế, tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa,Ban kiểm tra có trách nhiệm tham mưu đề xuất với Thường trực Hội đồng về công tác thanh kiểm tra và thi đua, khen thưởng. Theo dõi, phát hiện những cá nhân, tổ chức có việc làm, hoạt động không đúng với Quy chế và Nghị quyết của Hội đồng, báo cáovà đề xuất biện pháp xử lý với Thường trực Hội đồng.
          Giải quyết kịp thời những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của các thành viên chi tộc, họ tộc của các địa phương, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn thi hành những chính sách quyết định của Thường trực Hội đồng.
         
9.     Văn phòng Hội đồng
Gồm Chánh Văn phòng, 6 Phó Chánh Văn phòng và các thành viên
Trực tiếp tham mưu, đề xuất vớiThường trực Hội đồng về công tác hoạt động của Văn phòng như: tổ chức, phối hợp thực hiện về công tác hậu cần, lễ tân, phân công, theo dõi, đôn đốc các thành viên trong Hội đồng làm tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng.
Chủ trì, phối hợp với các Ban chuyên trách và các ủy viên tại địa phương tổ chức và phục vụ thành công các Hội nghị của Thường trực Hội đồng. Làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng theo quý, tháng, tuần, ngày và tổ chức triển khai thực hiện.
Văn phòng là nơi thực hiện các hoạt động lễ tân, tổ chức các hội nghị, các chuyến đi công tác, tham mưu cho Thường trực Hội động trong việc soạn thảo thư từ, văn bản. Đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị kĩ thuật cho các hoạt động của Hội đồng. Quản lý và lưu trữ con dấu, tài liệu, lịch, ấn phẩm của dòng họ… Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực Hội đồng phân công.
IV. Các Hội đồng họ Trương ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
Các Hội đồng họ Trương các huyện, thị xã, thành phố sau khi có quyết định của Thường trực Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa, sẽ là thành viên chính thức của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa. Chủ tịch Hội đồng họ Trương các huyện, thị xã, thành phố sẽ là y viên thường trực Ban chấp hành của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa.
Chức năng và nhiệm vụ của các Hội đồng họ Trương các huyện, thị xã, thành phố tương tự Hội đồng họ Trương Thanh Hóa trong phạm vi của huyện, thị xã, thành phố.
Hội đồng họ Trương các huyện, thị xã, thành phố có quy chế, quy ước, tổ chức hoạt động riêng, phù hợp với đặc điểm địa phương mình và không trái với những quy định của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa.
 
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
Chủ tịch
 
 
 
 
TRƯƠNG THANH TÙNG
 
 
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập