site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
09/11/2015 Tác giả: HĐHT - TH Lượt xem: 6290
(Các bài viết khác của tác giả HĐHT - TH)
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp những người họ Trương sống tại thành phố, thị xã, các huyện trong toàn tỉnh và người họ Trương Thanh Hóa sống ở các tỉnh thành phố trong cả nước cũng như ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  

HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
--------------------&------------------
 
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
 
CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Tên và trụ sở
Tên: Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa
Trụ sở chính của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa đặt tại thành phố Thanh Hóa và có đại diện ở một số khu vực: miền núi, miền biển và vùng đồng bằng.
Điều 2: Tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa là một tổ chức xã hội tự nguyện, phi lợi nhuận, tập hợp những người họ Trương sống tại thành phố, thị xã, các huyện trong toàn tỉnh và người họ Trương Thanh Hóa sống ở các tỉnh thành phố trong cả nước cũng như ở nước ngoài, trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa được thành lập năm 2014, tại thành phố Thanh Hóa là tổ chức đại diện cho họ Trương Thanh Hóa trên bất cứ diễn đàn nào.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa tổ chức vận động, kết nối đông đảo những người cùng dòng tộc trong cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động với mục đích:
- Kết nối các tộc họ Trương trong toàn tỉnh và cả nước; tìm về cội nguồn dòng họ, sưu tầm bổ sung tư liệu cho gia phả họ Trương, gia phả các tộc, chi, phái họ Trương, làm cầu nối giữa các chi phái, họ tộc trong cả nước, hướng dẫn giúp đỡ tư liệu cho người trong họ tìm hiểu về dòng họ của mình.
- Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ những cá nhân, gia đình đặc biệt khó khăn… nhằm xây dựng Hội đồng họ Trương Thanh Hóa trên tinh thần: Đoàn kết, Dân chủ và cùng Phát triển
- Tôn vinh và tri ân công đức tổ tiên. Vinh danh cá nhân, tổ chức là người họ Trương đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội, con người và đất nước Việt Nam từ xưa đến nay.
- Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ, xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên. Giúp đỡ nhau tìm hiểu lịch sử, truyền thống họ Trương và tôn vinh những giá trị, bản sắc tốt đẹp của dòng họ.
- Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha ông, tuyên dương những thành tựu xuất sắc của người họ Trương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
CHƯƠNG II : NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
Điều 3: Tổ chức của Hội đồng
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa gồm: Thường trực hội đồng, đại diện Hội đồng ở các khu vực và các Ban chuyên trách.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa do hội nghị đại biểu đề cử và bầu ra chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên Hội đồng, các trưởng Ban chuyên trách.
1. Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa có Thường trực Hội đồng gồm: 
- Chủ tịch
- Phó Chủ tịch thường trực
- Phó Chủ tịch phụ trách kết nối tộc phả, tư liệu
- Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và doanh nghiệp
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền núi
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền biển
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực đồng bằng
- Phó Chủ tịch Phụ trách đối ngoại và truyền thông
- Phó Chủ tịch phụ trách công tác xã hội, khuyến học, khuyến tài
- Phó Chủ tịch phụ trách công tác nội chính và thi đua, khen thưởng
- Chánh Văn phòng
- Trưởng ban khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội
- Trưởng ban kết nối tộc phả, tư liệu
- Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Thanh Hóa
- Trưởng ban trang mạng họ Trương Thanh Hóa
2. Các ban chuyên trách:      
- Văn phòng Hội đồng
- Ban Kết nối tộc phả, tư liệu
- Ban Tài chính và doanh nghiệp
- Ban Khuyến học, khuyến tài
- Ban Công tác xã hội
- Ban Truyền thông và đối ngoại
- Ban Kiểm tra và thi đua, khen thưởng
- Câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Thanh Hóa
- Trang mạng họ Trương Thanh Hóa
 
3. Các ủy viên Thường trực hội đồng tại địa phương
Chủ tịch Hội đồng họ Trương tại các huyện, thị xã, thành phố là Ủy viên Thường trực đại diện Hội đồng họ Trương Thanh Hóa
Mỗi ban chuyên trách có 1 cấp trưởng, một số phó ban và các thành viên.
Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ trong hội đồng sẽ được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của Ban chấp hành Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa. Các thành viên trong Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, chủ động triển khai công việc thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách và có sự phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy hoạt động và hoàn thành tốt công tác được giao.
Việc thành lập Hội đồng họ Trương của địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố với sự nhất trí của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa.
Điều 4: Nguyên tắc hoạt động
Toàn bộ các công việc và hoạt động của dòng họ phải được Thường trực Hội đồng họp, trao đổi và nhất trí thông qua. Những công việc không được Thường trực Hội đồng thống nhất thì không được làm. Các Phó Chủ tịch và các Ban chuyên trách có nhiệm vụ giúp Thường trực Hội đồng họ Trương Thanh Hóa, giải quyết các công việc của dòng họ.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa có Ban chấp hành - cơ quan đại diện cao nhất của dòng họ giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn tỉnh và do Đại hội đại biểu toàn tỉnh bầu ra.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa quyết định những chủ trương, kế hoạch và đề ra biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội.
Thường trực Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa định kỳ họp 3 tháng một lần và họp vào đầu xuân mỗi năm (sau Tết âm lịch), thời gian họp cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa vì lý do vắng mặt thì Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Chủ tịch điều hành công việc chung.
Chánh văn phòng có nhiệm vụ phối hợp, đôn đốc các ban chuyên trách để hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quy chế, nhằm giúp Thường trực Hội đồng thực hiện kế hoạch đề ra.
Tất cả văn bản, biên bản và các quyết định trong các nhiệm kỳ họp của Thường trực hội đồng được ghi chép và lưu giữ tại Văn phòng. Những công việc quan trọng của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa phải được thông báo công khai trên trang mạng của Hội đồng cho Hội đồng họ Trương ở các huyện, thị xã, thành phố biết thực hiện.
Các ban chuyên trách phải báo cáo công tác của mình trong các kỳ họp để Thường trực Hội đồng cho ý kiến.
Các tộc họ Trương ở các địa phương nếu mời Hội đồng họ Trương Thanh Hóa về dự lễ hội hoặc khánh thành nhà thờ và các hoạt động khác phải có giấy mời hoặc cử người đến mời. Trên cơ sở đó, Thường trực hội đồng sẽ có quyết định.
Các cá nhân không được phát ngôn, phát tán tài liệu về họ Trương Thanh Hóa trái với tôn chỉ, mục đích cũng như quy chế hoạt động và kế hoạch công tác của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa do Thường trực Hội đồng đề ra.
Các cá nhân không được mượn danh Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa quyên góp tài chính và đối ngoại khi không được Thường trực Hội đồng giao nhiệm vụ.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa có con dấu và mẫu giấy giới thiệu, do Văn phòng quản lý con dấu, giấy giới thiệu và dấu chức danh của Hội đồng họ Trương Thanh Hóa để chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động của dòng họ.
Điều 5: Tài chính và tài sản của Hội đồng
Tài chính của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy chế tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa.
Nguồn tài chính của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa bao gồm: tài chính, tài sản cố định, các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của hội đồng được tạo ra từ nguồn tài chính đóng góp của các thành viên trong Hội đồng và Câu lạc bộ doanh nhân. Tài chính của Hội đồng sẽ được tổng kết, báo cáo hàng năm trong hội nghị toàn thể của Hội đồng.
CHƯƠNG III: QUỸ HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
Điều 6: Các khoản thu của Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa
Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa được hình thành từ các khoản thu sau:
- Tiền quy định đóng góp của người họ Trương, các doanh nhân trong Câu lạc bộ Doanh nhân họ Trương Thanh Hóa
            - Tiền tự nguyện đóng của các cá nhân và tập thể trong, ngoài họ
- Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.
Điều 7: Các khoản chi của Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa
Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa được chi cho các khoản sau:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
- Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt.
- Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân trong dòng họ có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu họ Trương có thành tích học tập, đặc biệt xuất sắc, học sinh có nghị lực đặc biệt vượt khó
- Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Hội đồng (khi có điều kiện).
Điều 8: Quản lý Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa
Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng Qũy, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Quỹ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.
CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN
Điều 9: Thành viên
Tất cả các cá nhân là trai, gái, dâu, rể là con cháu của dòng họ Trương Thanh Hóa ở trong nước, kiều bào ở nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia và thông báo cho Ban thường trực của Hội đồng biết thông qua các thành viên họ Trương là các ủy viên của Hội đồng.
Điều 10: Nhiệm vụ của thành viên
Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng.
Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Hội đồng.
Đóng góp công sức lao động, tài sản (hiện vật hoặc tiền) trên tinh thần tự nguyện để xây dựng tổ chức và Quỹ Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa.
Điều 11: Quyền hạn của thành viên:
Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Hội đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của dòng họ.
Được tham dự các hoạt động do Hội đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.
Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Hội đồng họ Trương Thanh Hóa và thông báo với Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa biết.
CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 12: Khen thưởng và xử lý vi phạm
Hàng năm họp định kỳ Thường trực Hội đồng xem xét khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ hoặc trong các hoạt động nghề nghiệp, khuyến học, khuyến tài. Quỹ khen thưởng lấy từ nguồn tài chính của hội đồng và do Thường trực Hội đồng quyết định.
Thường trực Hội đồng sẽ xem xét, xử lý tuỳ theo mức độ, thậm chí có thể bị khai trừ khỏi Hội đồng họ Trương Thanh Hóa đối với các thành viên vi phạm tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và quy chế của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa.
Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa và các Ban chuyên trách hoạt động theo nhiệm kỳ 3 năm. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và các ban chuyên trách làm việc không có hiệu quả, hoặc có tên nhưng không tham gia hoạt động thì phải bổ sung thay thế để triển khai thực hiện công tác dòng họ ngày càng phát triển.
CHƯƠNG VI : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.
Điều 13: Trách nhiệm thực hiện
Các thành viên trong Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa căn cứ vào quy chế này để cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và nghiêm chỉnh chấp hành, không được trái với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng và Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam.
Các cá nhân và tổ chức thành viên của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa có trách nhiệm tuân thủ theo bản Quy chế này trong mọi hoạt động.
Bản quy chế này được Thường trực Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Trương toàn tỉnh lần thứ nhất và có giá trị thực hiện ngay.
Điều 14: Quy chế và nguyên tắc hoạt động
Quy chế tổ chức thực hiện và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa là cơ sở thực hiện các tôn chỉ mục đích theo Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam.
Điều 15: Thời hiệu và sửa đổi
Bản quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa gồm 6 chương và 15 điều, được Đại hội đại biểu họ Trương Thanh Hóa toàn tỉnh lần thứ nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Đại hội đại biểu họ Trương Thanh Hóa mới được quyền sửa đổi Quy chế này

HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
 
Chủ tịch
 
 
 
TRƯƠNG THANH TÙNG
 
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập